Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Όραμα της εταιρείας μας είναι :

 • Η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών μας και τις ισχύουσες προδιαγραφές
 • Η πλήρης και διαρκής ικανοποίηση των πελατών μας
 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας της Ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας

 

Για την επίτευξη του οράματός μας, έχουμε θέσει, παρακολουθούμε και ανασκοπούμε ετησίως αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, ο καθένας από τους οποίους συνδέεται με ένα μετρήσιμο στόχο, με σκοπό τον έλεγχο της συνεχιζόμενης καταλληλότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

 

Προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς :

 • Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις ανάγκες μας και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008.
 • Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων και της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση.
 • Καθιστούμε κατανοητή την πολιτική μας για την ποιότητα εντός της εταιρείας μέσω της διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού και ενημέρωσής του σε θέματα ποιότητας
 • Εξουσιοδοτούμε το προσωπικό να τηρεί τις διαδικασίες του ΣΔΠ που το αφορούν.
 • Ορίζουμε Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας για την παρακολούθηση της εφαρμογής.

 

Όλο το προσωπικό έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΠ της εταιρείας μας.


 • uploads/LOGO/9105042453_20436.gif
 • uploads/logotuv.JPG

Valid XHTML 1.0 Transitional

Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0